Algemene Voorwaarden

De hierna beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door Loman Recruitment geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle met als nummer 55961762 en bekend bij de Belastingdienst Zwolle onder het nummer NL128111987B01.

Artikel 1: definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Loman Recruitment.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Loman Recruitment wordt benaderd en/of gesproken, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling bij deopdrachtgever wordt beoogd.

Opdracht: de opdracht door de opdrachtgever aan Loman Recruitment om één of meerdere kandidaten te vinden en te selecteren voor een door de opdrachtgever opgegeven vraag of vacature, met als doel dat één of meerdere kandidaten ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van Loman Recruitment werkzaamheden zullen verrichten.

Introductie: het mondelinge dan wel schriftelijke bericht waarbij Loman Recruitment de gegevens van een kandidaat aan de opdrachtgever doet toekomen.

Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling bij de opdrachtgever van een door Loman Recruitment geïntroduceerde kandidaat.

Honorarium: de vergoeding die de opdrachtgever verschuldigd is aan Loman Recruitment in verband met de opdracht.

Artikel 2: diensten

Een kandidaat wordt geacht aan de opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop Loman Recruitment aan de opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde kandidaat. Zodra door of namens de opdrachtgever nadere informatie over een kandidaat wordt opgevraagd bij Loman Recruitment, op welke manier dan ook, of wordt verzocht een gesprek (face to face dan wel telefonisch) met de kandidaat te verzorgen, is er sprake van aanvaarding van de diensten met het daarbij, zoals in deze Algemene Voorwaarden genoemde honorarium van Loman Recruitment.

Artikel 3: derdenwerking

Kandidaten worden onder confidentialiteit aan de opdrachtgever gepresenteerd. Indien de opdrachtgever die kandidaten aan derden presenteert, zal, bij een eventuele aanstelling, het overeengekomen honorarium verschuldigd zijn. Dit geldt ook indien kandidaten, na een eerste afwijzing dan wel in portefeuille gehouden, door de opdrachtgever mits binnen twaalf maanden na de introductie door Loman Recruitment alsnog bij die de opdrachtgever worden aangesteld. Bovenstaande geldt eveneens voor aanstelling van kandidaten bij een bedrijf gelieerd aan opdrachtgever, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4: non-discriminatie

Elke kandidaat heeft bij Loman Recruitment gelijke kansen ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat voldoet aan de opdracht.

Artikel 5: geheimhouding

Loman Recruitment zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheimhouden. Loman Recruitment heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die omtrent n het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen is en waarvan aangenomen kan worden dat deze van vertrouwelijke aard is. Loman Recruitment verstrekt de persoonsgegevens van een kandidaat enkel na verlening van diens instemming. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loman Recruitment over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken. Loman Recruitment zal door haar voorgedragen kandidaten die werkzaam zijn bij een actieve opdrachtgever niet actief benaderen binnen een periode van twee jaar na het eindigen van de laatste opdracht van deze opdrachtgever.

Artikel 6: honorarium

Het honorarium bedraagt 22 procent van het bruto fulltime jaarinkomen (te vermeerderen met BTW) met een minimum van €9.950 ,- waarbij onder jaarinkomen wordt verstaan: salaris, vakantietoeslag, 13de maand, (geschatte) gratificatie, (geschatte) bonus en eventueel door de opdrachtgever toe te kennen vaste vergoedingen. De opdrachtgever is gehouden door Loman Recruitment ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele advertentiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Loman Recruitment tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

Artikel 7: algemene bepalingen

De opdracht wordt als voltooid beschouwd, indien de kandidaat de aanstelling heeft geaccepteerd. De opdrachtgever is verplicht de aanstelling van de kandidaat te bevestigen aan Loman Recruitment en Loman Recruitment te informeren over de met de kandidaat gemaakte afspraken. Loman Recruitment kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van de aanstelling. Indien een door Loman Recruitment aangeboden kandidaat door de opdrachtgever aangesteld wordt voor een andere functie, dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, dan is de opdrachtgever het normale honorarium verschuldigd.

Artikel 8: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid, wat betekent dat de Loman Recruitment op geen enkele manier deze verantwoordelijkheid heeft om vaardigheden, karaktereigenschappen, specificaties dan wel kwalificaties, eventuele referenties en ervaring van de geïntroduceerde kandidaten te controleren, in te schatten of te beoordelen. Eventuele wettelijke (waaronder het aanvragen en verkrijgen van een werk- dan wel verblijfsvergunning) en medische vereisten met betrekking tot de kandidaten zijn voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Loman Recruitment is uitsluitend verantwoordelijk voor het introduceren van kandidaten. Loman Recruitment is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de geschiktheid van de geïntroduceerde kandidaten op welke manier dan ook. Loman Recruitment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever of derden mochten ondervinden als gevolg van enig handelen of nalaten van een door Loman Recruitment aan de opdrachtgever voorgedragen kandidaat. Bovendien is Loman Recruitment niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Loman Recruitment aan de opdrachtgever overlegde, door de voorgedragen kandidaat aangeleverde, Curriculum Vitae informatie. Loman Recruitment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Loman Recruitment is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid haar bekend was.

Artikel 9: Slotbepaling

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Op al het afgeleide handelen zoals bijvoorbeeld introducties, aanpassingen c.q. wijzigingen van overeenkomsten, offertes en eventuele veranderingen van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die ontstaan door enig handelen van zowel opdrachtgever, Loman Recruitment dan wel de kandidaat of naar aanleiding van deze Voorwaarden, worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle. Eventuele wijzigingen, afwijkingen, veranderingen of aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Loman Recruitment en opdrachtgever.

Chat openen
1
Een snelle vraag? App met Mans.